mySMARTLife

Kaupungit kohti ilmastoviisasta arkea

mySMARTLife-hankkeen tavoitteena on vähentää kaupunkien hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Samalla panostetaan elämänlaatuun, osallistamiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. mySMARTLife on yksi Euroopan komission rahoittamasta 14:stä Lighthouse-hankkeesta, joilla rakennetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää älykaupunkia.

mySMARTLife-hankkeessa Helsinki, Nantes ja Hampuri toteuttavat suunnannäyttäjinä uudenlaisia energiatehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja muun muassa asumisessa ja liikkumisessa. Kaverikaupungit Bydgoszcz (Puola), Rijeka (Kroatia) ja Palencia (Espanja) toteuttavat omat toimenpiteensä näiden kokemusten pohjalta. Jokaisessa kaupungissa projektit toteutetaan yhteistyössä usean paikallisen organisaation kanssa. Mukana on kunnallisia toimijoita, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja yrityksiä.

Hankkeella edistetään Helsingin tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä.

mySMARTLife

Toimintavuodet
12/2016 – 9/2022

Vastuuhenkilö
Projektikoordinaattori Maria Uusitalo
etunimi.sukunimi@hel.fi
+358 40 623 7081

Rahoittaja
Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, rahoitussopimus numero 731297

Kaksi sähköautoa latautumassa, taustalla Helsingin tuomiokirkko

Toimenpiteet


1. Merihaassa testataan älykästä lämmönkulutuksen säätöä, lämmön kulutusjoustoa ja järjestetään energianeuvontaa alueella tehtävien selvitysten pohjalta.

2. Viikin Ympäristötalossa testataan älykästä lämmönkulutuksen säätöä, lämmön kulutusjoustoa sekä lämpöviihtyvyysmallia. Lisäksi optimoidaan uusiutuvan energian tuotantoa ja kehitetään taloautomaatiota.

3. Kalasatamassa edistetään kiinteistöjen älyvalmiuksia ja energiatehokkuusvalmiuksia tontinluovutusehtojen avulla sekä toteutetaan hukkalämpöä hyödyntävä kiinteistö.

4. Korkeasaareen kehitetään ja asennetaan älyvalaistusjärjestelmä.

5. Sähköbussien käyttöönottoa monitoroidaan kaupunginlaajuisesti. Lisäksi Hakaniemeen asennetaan sähköinen yhteiskäyttölaturi busseille ja raskaille työajoneuvoille, ja Kivikossa ja Kalasatamassa testataan itseajavaa robottibussia.

6. Kaupungin energiaverkkoa kehitetään uusiutuvaan energiaan perustuvaksi alueellisen lämmöntuotannon simulointimallin, varastojen ja kiinteistöjen joustopotentiaalin hyödyntämisen ja uusiutuvan energian liiketoimintamallien kehityksen avulla.

7. Informaatioteknologiaa hyödynnetään edellisissä toimenpiteissä. Lisäksi kehitetään Helsingin kaupunkitietomallia energiatiedon osalta (Ilmasto- ja energia-atlas, Seutuatlas), toteutetaan hiilineutraalin elämäntyylin treeniapplikaatio, kehitetään Reittiopasta ja vauhditetaan IoT:n ja sensorien hyödyntämistä kaupunkiliikenteessä ja -valaistuksessa.

8. Konkreettisten interventioiden rinnalla kehitetään kaupungin olemassa olevan asuntokannan energiatehokkuustoimenpiteitä linjaavaa Energiarenessanssi-ohjelmaa, tutkitaan Kalasataman sääntelyn toimivuutta ja tuetaan muita kaupungin kestävyyteen tähtäävien strategisten ohjelmien kehitystä.

Mustikkamaa, Isoisän silta etualalla

Toteutus

Kiinteistöjen energiankulutukseen liittyviä toimenpiteitä tehdään Merihaassa yhteistyössä alueen taloyhtiöiden kanssa. Mukana Merihaan toimenpiteissä ovat Helen, VTT sekä pk-yritys Salusfin. Viikissä kaupungin ympäristötalon energiatehokkuutta parannetaan yhteistyössä talon käyttäjien kanssa. Ympäristötalon toimenpiteitä on toteuttamassa kaupungin kanssa yhteistyössä VTT, Forum Virium, Helen sekä pk-yritys Fourdeg. Kalasatamassa tutkitaan sääntelyn mahdollisuuksia parantaa alueen rakennusten energiatehokkuutta tontinluovutusehtoja kehittämällä.

Projektissa kehitetään myös Helsingin kaupunkitietomallin hyödynnettävyyttä kiinteistöjen energiatiedon jakamisessa. Työtä tehdään kiinteässä yhteistyössä Forum Viriumin kanssa. Hankkeessa toteutettiin Helsingin 3D- kaupunkitietomalliin kiinteistöjen energiankulutusta ja aurinkoenergiapotentiaalia esittävä Ilmasto- ja energia-atlas. Lisäksi HSY:n johdolla kehitettiin seudullista kiinteistöjen energiatietoa tarjoava Seutuatlas.

Kaukolämpö- ja sähköverkon kehitystyötä projektissa johtaa ja toteuttaa Helen. Merihaan kohteissa ja Viikin ympäristötalossa testataan lämmön kulutusjoustoa yhdessä kiinteistöjen omistajien ja asukkaiden kanssa.

VTT:n johdolla hankkeessa tutkitaan erityisesti julkisen liikenteen sähköistämisen mahdollisuuksia. Metropolia johtaa itseajavan bussin pilotteja.

Pääosa projektin toimista tapahtuu ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Kahden viimeisen vuoden ajan toimien vaikuttavuutta seurataan projektissa kehitettyjen indikaattoreiden avulla. Samalla pyritään ottamaan laajemmin käyttöön projektin oppeja sekä Helsingissä että seuraajakaupungeissa.

Hankkeessa mukana

Helsingin osahankkeessa mukana ovat Metropolia, Helen, VTT, Fourdeg, Forum Virium Helsinki, HSY ja Salusfin.