Päästövähennysohjelman seuranta

Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman seuranta

Helsingin hiilineutraaliustavoite koskee kaupungin suoria päästöjä (ns. Scope 1 ja 2) eli kaupungin maantieteellisen rajan sisällä syntyviä päästöjä, mutta päästövähennystoimia kohdistetaan myös epäsuoriin (ns. Scope 3) päästöihin, erityisesti rakentamisen päästöihin. Päästöt olivat vuonna 1990 yhteensä 3 514 kt CO2-ekv., eli hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemiseksi on vähennettävä vuoden 1990 tasosta vähintään 2 812 kt CO2-ekv., ja enintään 20 prosenttia eli 703 kt CO2-ekv. voidaan kompensoida.

Alla olevien kuvaajien ja taulukoiden sisältö on luettavissa myös saavutettavassa muodossa.

Kokonaispäästöt

Helsingin suorat kokonaispäästöt (kt CO2-ekv.) sektoreittain vuosina 1990 ja 2000–2023 sekä ennuste vuosille 2024–2030 ja kokonaispäästöjen kompensaation maksimitaso 20 prosenttia vuodelle 2030. Sektoreita ovat lämmitys, johon sisältyy myös öljylämmitys, sähkönkulutus, liikenne sekä sektori muu, joka pitää sisällään teollisuuden ja työkoneet, jätteet sekä maatalouden.Lämmönkulutus sekä lämmityksen päästöt ja päästökerroin

Lämmönkulutus (GWh) vuosina 1990 ja 2000–2023. Kaukolämmön päästöt (kt CO2-ekv.) vuosina 1990 ja 2000–2023 sekä ennuste vuosille 2024–2030.Kaukolämmön päästökerroin (g CO2-ekv./kWh) vuosina 1990 ja 2000–2023 sekä ennuste vuosille 2024–2030.


Sähkönkulutuksen päästöt

Sähkönkulutuksen päästöt (kt CO2-ekv.) vuosina 1990 ja 2000–2023 sekä ennuste vuosille 2024–2030.


Liikenteen päästöt

Liikenteen päästöt (kt CO2-ekv.) sektoreittain vuosina 1990 ja 2000–2023 ja ennuste vuodelle 2030.


Käynnissä olevat toimenpiteet ja niiden eteneminen

Taulukossa on luokittain käynnissä olevat toimenpiteet, niiden vastuutahot ja tieto, mihin sektoriin toimenpide kohdistuu. Luokkia on kolme:
  1. päästöjä vähentävät toimenpiteet: toimenpiteellä on suora vaikutus painopisteiksi valittujen sektorien päästöihin; jatkossa suurin osa uusista toimenpiteistä sijoittuu tähän luokkaan;
  2. välttämättömät päästövähennyksiä mahdollistavat toimenpiteet: toimenpide on edellytys luokan 1 toimien toteuttamiselle, vaikka sillä itsessään ei ole suoraa päästövähenemävaikutusta; sekä
  3. selvitykset uusien päästövähennystoimien määrittelemiseksi: lisävalmistelua tai -selvittelyä edellyttävien toimien tavoitteena on valmistella luokkien 1 ja 2 toimenpiteitä.