Uppföljning av utsläppsminskningsprogrammet

Uppföljning av utsläppsminskningsprogrammet Kolneutralt Helsingfors

Helsingfors utsläppsminskningsmål gäller stadens direkta utsläpp, det vill säga utsläpp som uppstår inom stadens geografiska gränser, men utsläppsminskningsåtgärderna berör också indirekta (så kallade Scope 3) utsläpp, i synnerhet utsläpp från byggande. Utsläppen år 1990 uppgick till totalt 3 514 kt CO2-ekv., så för att uppnå klimatneutralitetsmålet måste vi minska utsläppen med 2 812 kt CO2-ekv. jämfört med år 1990. Högst 20 procent, det vill säga 703 kt CO2-ekv., kan kompenseras.

Totala utsläpp

Helsingfors totala direkta utsläpp (kt CO2-ekv.) per sektor åren 1990 och 2000–2023 samt prognosen för åren 2024–2030 och maximal nivå av utsläppskompensation 20 procent för år 2030. Sektorerna är uppvärmning, vilket även omfattar oljeuppvärmning, elförbrukning, transporter och den övriga sektorn som omfattar industri- och arbetsmaskiner, avfall och jordbruk.Utsläpp och specifika utsläpp från fjärrvärme och värmeförbrukning

Utsläpp från fjärrvärme (kt CO2-ekv.) 1990 och 2000–2023 samt prognos för 2024–2030.Specifika utsläpp från fjärrvärme (g CO2-ekv./kWh) 1990 och 2000–2023 samt prognos för 2024–2030.Värmeförbrukning (GWh) 1990 och 2000–2023.


Utsläpp från elförbrukning

Utsläpp från elförbrukning (kt CO2-ekv.) 1990 och 2000–2023 och prognosen för 2024-2030.


Utsläpp från trafiken

Trafikutsläpp (kt CO2-ekv.) per sektor 1990 och 2000–2023 och prognos för 2024-2030.


Pågående åtgärder och deras framskridande

Tabellen visar pågående åtgärder per kategori, deras ansvariga och information om vilken sektor åtgärden riktar sig till. Det finns tre kategorier:
  1. åtgärder som minskar utsläpp: åtgärden har en direkt effekt på utsläpp från sektorerna som valts till prioritetsområdena; i fortsättningen placeras största delen av nya åtgärder i den här kategorin
  2. nödvändiga åtgärder som möjliggör utsläppsminskningar: åtgärden är en förutsättning för att kunna förverkliga åtgärderna i kategori 1, fastän den själv inte har någon direkt utsläppsminskningseffekt, och
  3. utredningar om hur man definierar nya utsläppsminskningsåtgärder: målet med åtgärderna som kräver tilläggsförberedelser eller -utredningar är att förbereda åtgärderna i kategori 1 och 2.