Klimatrisker i Helsingfors

Helsingin rautatieasema illalla vesisateessa, ihmisiä pääovella.

De risker som klimatförändringen medför i Helsingfors utvärderades år 2018. Man utvärderade riskernas storlek, riktning och tidshorisont. Störtregn med efterföljande dagvattenöversvämningar samt extrem hetta fick en hög riskklassificering på kort sikt.​