Inte bara utsläppsoptimering

När målen för klimatnegativitet konkretiseras måste vi samtidigt se till att de metoder vi väljer inte äventyrar andra villkor som planeten ställer och som är kritiska för vår begränsade och föränderliga värld. Utöver behovet av att minska utsläppen måste vi beakta:​

  • Materiella begränsningar: Lösningarna måste fungera även i en värld med knappa resurser och stödja sig på den befintliga infrastrukturen. De lösningar som föreslås kan alltså inte basera sig bara på ny teknik.​
  • Förlusten av biologisk mångfald: Lösningarna får inte påskynda förlusten av biologisk mångfald. Vi måste bevara den bevuxna markytan och ersätta bevuxen markyta som går förlorad.​
  • Uppvärmningen: Livsmiljöns passiva motståndskraft måste säkerställas. Vi måste undvika lösningar som bidrar till fenomenet värmeöar.​
  • Nederbörd: Staden måste förbereda sig för en ökad risk för dagvattenöversvämningar när det gäller den kritiska infrastrukturen. Vi måste utöka ytorna som släpper igenom vatten.​
  • Vindförhållanden: Vi måste förbereda oss för ökande stormskador för både infrastrukturens och naturens del.​
  • Den stigande havsnivån: Vi måste förbereda oss för ökade risker för havsvattenöversvämningar.​
A family walking in the rain towards the Helsinki Cathedral.

Klimatåtgärdernas rättvisedimensioner kan granskas genom den vanliga indelningen i rättvisa i fördelningen, rättvisa i förfarandena och rättvist erkännande.​

I planering som beaktar klimatneutralitetsmålet och andra villkor som planeten ställer framträder också fyra särskilda teman:​

Strukturell rättvisa: vi synliggör olika aktörers perspektiv även utanför de nuvarande nätverken och administrativa strukturerna.​

Rättvisa för arterna: vi synliggör om en åtgärd eller avsaknad av en åtgärd försämrar eller förbättrar naturens tillstånd och mångfald eller andra arters livsförhållanden.​

Tidsmässig rättvisa: vi synliggör även kommande generationers perspektiv, behov och önskningar.​

Geografisk rättvisa: vi synliggör om det finns betydande geografiska skillnader i effekterna eller om de ökar nackdelarna/fördelarna på ett gränsöverskridande sätt och globalt.