Stärkande av grönstrukturer

Puita vihreällä kumpareella Alppipuistossa.

Det bästa sättet att anpassa sig till klimatförändringen är att utöka grönstrukturerna. Grönstrukturer har den unika egenskapen att de kan ge flera miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar samtidigt som de förbättrar tåligheten för klimatförändringens effekter.

Alla grönstrukturer är betydelsefulla, men i synnerhet stora träd suger upp stora mängder vatten som sedan avdunstar, vilket bidrar till skyddet mot översvämningar samt binder värme och kyler ner luften.​

Gröneffektivitet på tomterna​

Den tomtspecifika grönkoefficienten är ett verktyg för detaljplaneringen och planeringen av gårdar, som säkerställer gröneffektiviteten på enskilda höghustomter. Sedan 2020 har det funnits ett krav på att grönkoefficienten i regel ska användas i alla nya detaljplaner. Det innebär att planer för gårdar som utarbetas i samband med byggande som baserar sig på detaljplanerna ska uppnå målnivån för grönkoefficienten, för att bygglov ska kunna sökas. Man uppnår målnivån genom att lägga till tillräckligt med olika grönstrukturer i planen för gården. Den tomtspecifika grönkoefficienten uppdateras för närvarande för att i första hand styra grönstrukturer för anpassning till klimatförändringen och stödjande av mångfalden.​

Byggnadsordning

Den nya byggnadsordningen som godkändes i maj 2023 innehåller en skrivning om att målnivån för den tomtspecifika grönkoefficienten ska uppnås i allt tomtbyggande (förutom i områden för rad- och egnahemshus). Det här innebär att målnivån för grönkoefficienten ska uppnås i planerna för gårdarna även vid byggande som sker enligt tidigare godkända detaljplaner, även om detta inte anges i detaljplanen. Den här bestämmelsen säkerställer att allt tomtbyggande enligt detaljplanerna uppnår målnivån för grönkoefficienten och den gröneffektivitet som den förutsätter. ​

Användningen av vissa parkeringsrutor ändras​

I Kampen, Berghäll, Åshöjden och Vallgård görs sammanlagt 17 parkeringsrutor om till planteringar för träd, buskar och perenner. Arbetet slutfördes hösten 2023.​