Klimatförändringen i Helsingfors

Sadepisaroita ikkunassa, taustalla liikenteen valoja

Den pågående klimatförändringen påverkar förhållandena i Finland och huvudstadsregionen, och klimatet har redan förändrats.

De största riskerna som klimatförändringen orsakar i Helsingfors är översvämningar, förändrat vinterklimat och mer halt före, hälsorisker orsakade av hetta samt hot mot den biologiska mångfalden. Helsingfors stad tillämpar åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors, som strävar efter klimatneutralitet. Dessutom förbereder sig Helsingfors för klimatförändringens oundvikliga sociala, hälsomässiga, samhälleliga och miljömässiga konsekvenser.

Hur kraftiga förändringarna blir beror på utsläppen, och därför prioriteras
begränsning av klimatförändringarna.
Det är ändå nödvändigt att samtidigt anpassa sig till de förändrade förhållandena.