Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet beskriver hur den här webbtjänsten följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Helsingfors stad ansvarar för webbtjänsten.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats Helsingofrsklimatarbete.

Webbplatsens adress är https://ilmasto.hel.fi/sv/.

Helsingfors stads mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att enligt WCAG-riktlinjerna uppnå nivå AA eller bättre.

Status av överensstämmelse

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som lagen ställer i enlighet med WCAG 2.1-kriterierna på nivå AA med följande uppmärksammade brister.

Icke tillgängligt innehåll, upptäckta brister

Innehållet nedan uppfyller inte alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Power BI -diagrammen är inte till alla delar tillgängliga. Skriftliga motsvarigheter hittas på nätsidan.

Åtgärdande av brister

Vi strävar efter att åtgärda upptäckta tillgänglighetsbrister kontinuerligt. Allt eftersom bristerna åtgärdas uppdateras förteckningen över tillgänglighetsbrister i utlåtandet.

Tillgänglighetskraven gäller inte alla innehåll

Tjänsten innehåller videor som saknar textning och syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas ner från webbplatsen (WCAG 1.2.2, WCAG 1.2.5).

Tjänsten innehåller kartor som inte är tillgängliga för alla användare. Lagen kräver inte att kartinnehåll är tillgängliga, men de relevanta instruktionerna ska också anges till exempel skriftligt i textformat.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades den 5 april 2024.

Utvärdering av tillgänglighet

Vid bedömningen av tillgängligheten har vi följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.

Tillgängligheten har kontrollerats genom auditering av en extern expert samt genom självvärdering. Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. Missförhållanden som rapporterats av bedömningsverktygen har granskats och vid behov åtgärdats.

Den externa expertauditeringen utfördes av Unicus Oy.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet upprätthålls genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt med regelbundna kontroller. Detta utlåtande uppdateras vid ändringar av webbplatsen och kontroller av tillgängligheten.

Respons och kontaktuppgifter

Webbplatsadministratören ansvarar för webbplatsens tillgänglighet.

Klimatenheten
Stadsmiljösektorn
Helsingfors stad
helsinki.palaute@hel.fi

Anmälan om icke-tillgängligt innehåll

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte beskrivs på denna sida kan du anmäla dem till oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Du kan lämna respons med det här webbformuläret (www.hel.fi/respons) eller skicka respons till adressen helsinki.palaute@hel.fi .

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om du inte upplever att webbplatsens innehåll är i tillgänglig form, kan du be om att få dessa uppgifter per e-post från helsinki.palaute@hel.fi  eller med responsformuläret på www.hel.fi/respons. Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar inom två veckor kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi 
saavutettavuus@avi.fi 
Telefonnummer till växeln 0295 016 000

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten i digitala tjänster genom att göra publiceringsarbetet enhetligt och ordna utbildning i tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån på webbplatserna kontrolleras kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Staden reagerar omedelbart på brister som framkommer. Vi strävar efter att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av tekniska hjälpmedel

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och användare av tekniska hjälpmedel. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens webbplatser och hos telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande godkändes den 14 maj 2024.

Klimatenheten
Stadsmiljösektorn
Helsingfors stad