Uppvärmning och utfasning av kolet

Talvimaisema, etualalla puita, takana Kalasataman tornit ja savupiippu

Uppvärmning

Energiproduktionen och -användningen spelar en viktig roll i arbetet för att uppnå Helsingfors klimatneutralitetsmål. Stadens egna byggnader görs mer energieffektiva och andelen förnybar energi utökas alltid när en byggnad renoveras, men även genom separata energieffektivitetsrenoveringar.

Stadens egna lokaler värmes år 2023 till 98 procent upp med fjärrvärme. En liten andel av byggnaderna värms fortfarande upp med olja eller direkt el, men uppvärmningsformerna för dessa objekt uppdateras hela tiden till utsläppssnålare alternativ. Andelen värmepumpar ökar också hela tiden.

I nybyggnads- och renoveringsprojekt utreder man alltid om jord- och luft-vattenvärmepumpar lönar sig. En värmepump väljs alltid som huvudvärmesystem om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt. Nästan alla nya byggnader får ett värmepumpsystem. Bland renoveringsobjekt är andelen något mindre på grund av begränsningarna hos de befintliga byggnaderna och deras tomter.

Husbolagets energirenovering

Kolet fasas ut

Ett stort steg mot en grön övergång konkretiserades den 1 april 2023, då Hanaholmens B-kraftverk, som betjänat helsingforsarna i nästan 50 år, avslutade sin verksamhet. Stängningen av anläggningen, som använde stenkol som huvudbränsle, minskade koldioxidutsläppen avsevärt och utgjorde ett stort steg mot en klimatneutral energiproduktion 2030. Effekterna av stängningen är inte obetydliga ens på nationell nivå, eftersom anläggningen under sina sista år producerade omkring två procent av hela Finlands utsläpp. 

I framtiden kommer Helsingfors att värmas upp genom en diversifierad energiproduktion, där man tar vara på värme från flera olika källor: från marken, luften och vattnet. Helen Ab strävar efter ett klimatneutralt energisystem före år 2030 och att avstå från förbränning före år 2040.

Man övergår från ett system som baserar sig på fossila bränslen till en elektrifierad värmeproduktion där spill- och omgivningsvärme, elpannor och hållbart producerad bioenergi står i centrum. Hem och fastigheter i Helsingfors värms bland annat upp av Katri Valas värmepumpsanläggning, som producerar förnybar fjärrvärme och -kyla från renat avloppsvatten. Man jämnar också ut toppar i efterfrågan på fjärrvärme genom att främja smart värmestyrning för att få flexibilitet i fastigheternas förbrukning.