Trafikens klimatpanel

Vad handlar det om?

I trafikens klimatpanel funderar vanliga Helsingforsbor på invånarnas perspektiv, hur man i framtiden kan trygga en smidig och rättvis trafik för alla: stadsbor som bor i olika områden, befinner sig i olika familjesituationer och har olika inkomstnivåer.

Paneldeltagarna får information om trafikutsläppen och minskningen av dem i Helsingfors, hör sakkunniga och arbetar i smågrupper. Panelen sammanträder på två lördagar och 1–2 vardagskvällar mellan maj och augusti 2024.

Panelen utarbetar ett uttalande som presenteras till stadsmiljönämnden.

Människor går och cyklar i Böle.

Vem deltar i panelen?

En inbjudan till panelen skickades till 5 000 myndiga Helsingforsbor genom slumpmässigt urval. De intresserade svarade på en enkät, utifrån vilken staden anonymt satte ihop en mångsidig grupp på 64 personer för panelen. Urvalskriterierna motsvarar Helsingfors befolkningsunderlag.

Se hur panelen bildades (på finska, pdf).
 
Dessutom inbjöd man till panelen två representanter från såväl äldrerådet, funktionsrättsrådet som ungdomsrådet, det vill säga från Helsingfors påverkansorgan.

Hur skiljer sig panelen från tidigare sparringsgrupper eller juryer?

I Helsingfors genomförs ett försök med en panel som bjuds in genom urval, eftersom staden vill utvidga gruppen stadsbor som deltar. En inbjudan som skickas med mottagarens namn kan också locka dem som inte aktivt följer stadens kanaler eller är passionerade i trafikfrågor.

Staden betalar ett skattepliktigt arvode på 200 € till paneldeltagarna. Med arvodet kan man köpa barnavård eller ekonomiskt möjliggöra eget deltagande.

Staden ger paneldeltagarna information om klimatfrågor inom trafiken både på förhand och vid de första mötena. Ett gemensamt kunskapsunderlag möjliggör diskussioner av högre kvalitet.

Under panelarbetet genomför vi enkäter för att följa hur deltagarnas åsikter utvecklas och reda ut deras erfarenheter av panelens effektivitet.