Ei vain päästöoptimointia

Hiilinegatiivisuustavoitteen konkretisoinnissa tulee samalla varmistua siitä, etteivät valitut keinot vaaranna muita rajallisen ja muuttuvan maailman kannalta kriittisiä planetaarisia reunaehtoja. Päästövähennystarpeen rinnalla tulee huomioida:​

  • Materiaaliset rajoitteet: Ratkaisujen täytyy toimia myös resurssiniukassa maailmassa ja tukeutua jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Näin ollen esitetyt ratkaisut eivät voi perustua vain uuteen teknologiaan.​
  • Luontokato: Ratkaisut eivät saa kiihdyttää luontokatoa. Kasvullisen maa-alan säilyminen ja menetetyn kasvullisen maa-alan korvaaminen tulee varmistaa.​
  • Lämpeneminen: Elinympäristön passiivinen resilienssi tulee varmistaa. Lämpösaarekeilmiötä kiihdyttäviä ratkaisuja tulee välttää.​
  • Sateisuus: Kaupungin tulee varautua hulevesitulvariskin kasvuun kriittisen infrastruktuurin osalta. Vettä läpäisevän pinnan määrän lisääminen tulee varmistaa.​
  • Tuulisuus: Kasvaviin myrskytuhoihin varautuminen niin infrastruktuurin kuin luonnon osalta tulee varmistaa.​
  • Merenpinnan nousu: Kasvaviin merivesitulvariskeihin tulee varautua.​
Piirakkakaavio reunaehdoista. Tunnistetut hiilinegatiivisen kaupungin visioinnin reunaehdot: päästövähennystarve, materiaaliset rajoitteet, luontokato, lämpeneminen, sateisuus, tuulisuus ja merenpinnan nousu.

Ilmastotoimien oikeudenmukaisuuden ulottuvuuksia voidaan tarkastella käyttäen tavallisesti käytettyä jaottelua jako-oikeudenmukaisuuteen, menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen ja tunnustavaan oikeudenmukaisuuteen.​

Hiilinegatiivisuustavoitteen ja muut planetaariset reunaehdot huomioivan suunnittelun näkökulmasta oikeudenmukaisuudessa korostuu näiden rinnalla neljä erityisteemaa:​

Rakenteellinen oikeudenmukaisuus: tuodaan prosessissa näkyvämmäksi erilaisten toimijoiden näkökulma myös nykyisten verkosto- ja hallinnollisten rakenteiden ulkopuolelta.​

Monilajinen oikeudenmukaisuus: tuodaan prosessissa näkyvämmäksi, heikentääkö/ parantaako toimi/ toimettomuus luonnon tilaa, monimuotoisuutta tai muiden lajien elinolosuhteita.​

Ajallinen oikeudenmukaisuus: tuodaan prosessissa näkyvämmäksi myös tulevien sukupolvien näkökulmaa, tarpeita ja haluja.​

Alueellinen oikeudenmukaisuus: tuodaan prosessissa näkyvämmäksi, onko vaikutuksilla merkittäviä alueellisia eroja tai lisäävätkö ne haittoja/ hyötyjä alueen rajat ylittävästi ja globaalisti.