HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet

6Aika HNRY -hankkeessa kehitettiin Helsingin, Vantaan, Espoon ja Turun kaupunkien yritysalueita ja työmaita kohti hiilineutraaliutta. Taustalla vaikuttivat kaupunkien asettamat hiilineutraalisuustavoitteet vuosille 2029-2035. Konseptoimalla ja pilotoimalla toimintaa hankkeen kohdealueilla etsittiin uusia keinoja vähentää mm. työkoneiden ja raskaan liikenteen päästöjä, tehostaa materiaalien hyötykäyttöä sekä vauhdittaa yritysten hiilineutraalia liiketoimintaa.

Yritysten, kaupunkien ja tutkimuslaitosten yhteistyön tuloksena syntyneet opit ja toimintamallit ovat eri toimijoiden vapaasti sovellettavissa osoitteessa hnry.fi.

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY)

Toimintavuodet
5/2019 – 5/2021

Vastuuhenkilö
Hankekoordinaattori Susanna Suomalainen

Hankekumppanit
Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Turun kaupunki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Turku Science Park Oy

Rahoittajat
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Suomen rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelma

Hankkeen aineistot

Toimenpiteet


Hankkeen työ jalkautui kaupunkien yritysalueille seuraavin toimenpitein:

– Helsingissä edistettiin kaupungin infratyömaiden sekä Vuosaaren sataman työkoneiden päästöjen vähentämistä yhdessä urakoitsijoiden ja satamayritysten kanssa.

– Espoossa konseptoitiin ja pilotoitiin tapoja vähentää työmaalla syntyviä päästöjä ja tehostaa materiaalien kierrätystä.

– Vantaalla kehitettiin kaupallisen alueen yritysten kanssa konseptia, jolla yritykset sitoutetaan kehittämään ja toteuttamaan vähähiilisyyteen ja jätteettömyyteen liittyviä ratkaisuja.

– Turussa edistettiin meriteollisuuden yrityksissä kasvihuonekaasujen päästöjen laskentaa ja uusia toimintamalleja, joilla yritys voi saavuttaa hiilineutraalisuuden ja toimia resurssiviisaasti.  Turun Blue Industry Park (BIP) toimi hankkeessa hiilineutraalin ja resurssiviisaan yritysalueen suunnittelun aihiona.

– VTT konseptoi ja testasi hiilineutraaliutta ja resurssiviisautta edistäviä toimintamalleja yhdessä yritysten kanssa. Painopisteinä olivat muovit ja niiden hyödyntäminen, päästölaskenta ja liiketoiminnan kehittäminen.

– Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteutti hankkeessa ratkaisufoorumeita, joissa konseptoitiin ja pilotoitiin käytännön ratkaisuja monistettavaksi hiilineutraaleille ja resurssiviisaille yritysalueille. 

Toiminta


Hankkeessa tuettiin yritysalueiden kehittämistä vähähiilisiksi ja kiertotalouden mukaisiksi järjestämällä tapaamisia, työpajoja ja mahdollistamalla kokeiluja. Projektissa hankittiin myös asiantuntija-apua ilmastonmuutosta hillitsevien ja kiertotaloutta tukevien ratkaisujen hankintaan ja kehittämiseen.

Eri kohdealueilla tehdyt kokeilut ja uudet ratkaisut on tuotu eri toimijoiden vapaasti hyödynnettäviksi hnry.fi-sivustolla (linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hankkeessa mukana

Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Turun kaupunki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Turku Science Park Oy.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Helsingin kaupunki.