Sandfiltreringslösningen i Månsas

Maunulanpuiston hulevesien hiekkasuodatusratkaisu.
Kuva: Eeva Eitsi.

Sandfiltreringslösningen för dagvatten i Månsasparken byggdes år 2015. Avrinningsområdet är ungefär 15 hektar stort, och bilden nedan visar var det finns. Lösningen renar dagvattnet från Norra Böle innan det rinner ut i Hagabäcken.​

Filtreringsområdet kan hantera och rena normala regnmängder. Vid kraftiga störtregn leds en del av vattnet genom ett dike som fungerar som överströmningsrutt vid sidan om lösningen, och vattnet därifrån rinner ut i en annan liten sedimenteringsbassäng innan det rinner ut i bäcken.​

Lösningens renande effekt har undersökts, och den renar effektivt vattnet från olja, fosfor och tungmetaller.

Bild: Eeva Eitsi.

Sandfiltreringslösningens avrinningsområde och struktur

  1. Uppsamlingsområde för regn- och smältvatten​
  2. Vattnet leds genom en avloppsledning under Krämertsskogsvägen till en sedimenteringsbassäng ​
  3. Sedimenteringsbassäng där fast material sjunker till botten ​
  4. Biofiltreringsområdet: Vattnet fångas upp i filtrets översta lager, där våtmarksväxter suger upp näringsämnen och tungmetaller. Vattnet filtreras vidare ner i sandlager, där näringsämnen och skadliga ämnen avlägsnas genom mikrobiologiska processer​
  5. Det renade vattnet leds till Hagabäcken genom en brunn och en avloppsledning